İdare Hukuku Nedir

İdare Hukuku Nedir

İdare Ne Demektir

Hukuk kamu ve toplum düzeninin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Birey, toplum ve devletin işleyişini düzenleyen kurallar ve yasalar bütünü olarak tanımlayabileceğimiz hukuk farklı disiplinlere ayrılır. Bunlardan birisi de idare hukukudur. Kamu yönetimi ile kamu kuruluşlarının işleyişleri ile kişilerle ilişkilerini düzenleyen kurallar ve yasalar idare hukuku başlığı altında toplanır. İdare hukukunun kapsamı hakkında bilgi almak için ile iletişime geçebilirsiniz. İdare en basit anlatımla devlet demektir. Devlet yapılanması içinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen insanların bütünü idareyi oluşturur. İdare kamu yararını hedefler. İdare hukuku ise kamu yararını hedefleyen kurum, kuruluş ve istihdam edilenlerin davranış, faaliyet ve ilişkilerini düzenler. Tüm hukuk disiplinlerinde olduğu gibi idare hukukunda da öncelikle kişi hak ve hürriyetleri gözetilir ve güvence altına alınır.

İdare Hukukunun Kapsamı Nedir

İlk defa 19.yy’da ortaya çıkan idare hukuku diğer hukuk disiplinlerine göre daha yeni bir kavramdır. Devlet yönetimi ile ilgili olduğu için devlet yönetimindeki değişikliklere ve gelişmelere paralel olarak gelişimini sürdüren bir hukuk dalıdır. İdare hukukunda kamu yararı ön plandadır, ortaya çıkan uyuşmazlıklarda görevli mahkemeler ise idari mahkemelerdir. Kaynağını anayasadan alan idare hukukunun diğer kaynakları kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmeliklerdir. Hukuk devletlerinde bu hukuk dalı öncelikli olarak anayasayı kaynak olarak kabul eder. İdari yapının sağlıklı bir şekilde devam etmesi, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması idare hukukunun kapsam alanındadır. İdare mahkemeleri yazılı yargılama sistemine göre yargılama yapar. Açılan davalarda her işlem evraklar üzerinden gerçekleştirilir. İdare mahkekemelerinde tanık dinlenmesi söz konusu değildir. Bazı davalarda bilirkişi görüşü alınabilir. İdare davaları hakkında daha geniş bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.